NIFs regelverk

1. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités lov

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) er en fellesorganisasjon for idretten i Norge. NIF er en frivillig, partipolitisk nøytral og uavhengig organisasjon. NIFs lov regulerer de rettslige rammene som gjelder for medlemmer og organisasjonsledd tilknyttet NIF. Alle organisasjonsledd er pålagt å overholde NIFs regelverk og vedtak. I tillegg skal det enkelte organisasjonsledd vedta lover som pålegger sine egne medlemmer det samme.

Hvert enkelt organisasjonsledd eller organisasjonsledd som er underordnet et annet organisasjonsledd, plikter å overholde dette organisasjonsleddets regelverk og vedtak. Idrettsstyret har utarbeidet ulike lovnormer tilpasset det enkelte organisasjonsledd som dette plikter å bruke.

2. Organisasjonsplan

NIFs lov gir innledningsvis bestemmelser om organisering og felles bestemmelser for de ulike organisasjonsleddene under NIF-paraplyen. I NIFs lov § 1-1 er den nærmere organisasjonsstrukturen beskrevet og fremstår som følger:

NIF – Idrettskrets – Idrettsråd – Idrettslag
NIF – Særforbund – Særkrets – Idrettslag

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og holdes hvert fjerde år, jf. NIFs lov § 3-1. Nærmere bestemmelser om Idrettstinget fremgår av NIFs lov kapittel 3. Mellom idrettstingene er idrettsstyret norsk idretts høyeste myndighet og bestemmelser om idrettsstyrets sammensetning og kompetanse fremgår av NIFs lov kap. 4.

Idrettskretsene er et felles organ for idretten innen sitt geografiske område. Nærmere bestemmelser om idrettskretsene finnes i NIFs lov kap. 5. De enkelte særidrettene er ledes av sitt særforbund hvis regelverk fremgår av NIFs lov kap. 6. Særkretsenes oppgave er å arbeide for idrettens utvikling innen kretsen, jf. NIFs lov kap. 7 flg. Idrettsrådene skal arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen, jf. NIFs lov kap. 8 flg.

I NIFs lov kap. 9 er det gitt enkelte bestemmelser om bedriftsidretten hvis forbund er tilsluttet NIF.

Bestemmelser om idrettslagene er gitt i NIFs lov kap. 10. Her fremgår regler om opprettelse og medlemsregler.

3. Selvdømme

Det er verdt å merke seg at det innen idretten praktiseres såkalt selvdømme som er forankret i NIFs lov § 1-4. Dette innebærer at tvister med tilknytning til NIF og underliggende organisasjonsledd så langt det lar seg gjøre skal løses innen organisasjonens styrende og dømmende organer. I NIFs lov kap. 11 flg. er det gitt bestemmelser om disiplinærforføyninger og nærmere straffebestemmelser, samt nærmere bestemmelser om NIFs dømmende organer og saksbehandling i disiplinær- og straffesaker.

4. Doping

NIFs lov kapittel 12 inneholder bestemmelser om doping. Dopingreglenes virkeområde fremgår av § 12-1. NIFs dopingregelverk er i samsvar med World Anti-Doping Code (WADC) og internasjonale standarder gitt av World Anit-Doping Agency. (WADA). Kapittel 12 har regler om hva som anses som brudd på dopingbestemmelsene, om dopingkontroll, skyldkrav, sanksjoner og saksbehandlingen i dopingsaker, samt straffebestemmelser.

I kapittel 13 og 14 er det gitt bestemmelser av mer kommersiell karakter.
Våre medarbeidere har solid erfaring og kjennskap til idrettens regelverk og kan bistå ved behov for rådgivning omkring idrettens regelverk.

Nyttige lenker:

Norges idrettsforbund

https://www.idrettsforbundet.no/

NIFs lov

https://lovdata.no/NIFL/niflov/2015-06-07-1

Court of arbitration for sports

http://www.tas-cas.org/en/index.html 

21 09 59 95

Spørsmål om idrettsjus? Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak.

Send oss en henvendelse

 

Verifisering