IDRETTENS ANSETTELSESFORHOLD Slide

I en idrettsklubb er det klubben v/styret som ansetter og dermed har det formelle arbeidsgiveransvaret. Hvis en klubb ikke har ansatt daglig leder er det styret som utøver arbeidsgiveransvaret gjennom styringsretten. Dersom klubben har en daglig leder er det den daglige lederen som utøver styringsretten overfor de ansatte. En rekke mennesker, så som tillitsvalgte, frivillige som jobber dugnad for klubben faller utenfor arbeidstakerbegrepet.

En idrettsklubb som arbeidsgiver er underlagt den til enhver tid gjeldende lovgivning som regulerer ansettelsesforhold. Det inkluderer arbeidsmiljøloven, ferieloven og folketrygdloven. Dette innebærer at ansatte, også utøvere, er tilgodesett de rettigheter som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.
Som arbeidsgiver er man underlagt en rekke bestemmelser som det er viktig å være seg bevisst. I sær gjelder dette regler i tilknytning til endringer av arbeidsforholdet eller ved avvikling av dette det er avgjørende å følge de retningslinjer gitt i lovgivningen for å unngå tvister.

I likhet med i arbeidslivet generelt må klubben inngå en arbeidsavtale med den ansatte. Det vil i utgangspunktet stå partene fritt til å avtale vilkår i arbeidsavtalen. Det er imidlertid oppstilt visse minimumskrav til innholdet av arbeidskontrakten i arbeidsmiljøloven § 14-6. Verdt å merke seg i denne forbindelse er at det i arbeidsmiljøloven § 14-9 er gjort unntak fra hovedregelen om fast ansettelse for en rekke aktører innen idretten. Det er altså gitt åpning for midlertidige ansettelser innen idretten i større grad enn i arbeidslivet ellers.

Som ansatt innen idretten har man de samme rettighetene til eksempelvis arbeidsmiljø, arbeidstid, ferie, rettigheter ved sykdom og foreldrepermisjon, overtidsbestemmelser og forsikrings- og pensjonsavtaler som ellers i arbeidslivet.
Norsk idretts sentralorganisasjon organiserer en rekke utøvere innen idretten i Norge og er en del av Landsorganisasjonen LO. På arbeidsgiversiden er mange av klubbene representert gjennom NHO Idrett. For utøvere organisert i NISO gjelder Overenskomst mellom NISO og NHO Idrett. Dette er formelt å regne som en tarriffavtale og regulerer bl.a. overganger for utøverne, spørsmål om arbeidstid, utdannelse, legehjelp, forsikring, pensjoner m.v.

En ser stadig at det oppstår konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver innen idretten som ellers i arbeidslivet. Våre advokater har solid erfaring med arbeidsrettslige problemstillinger i tilknytning til idretten og bistår så vel arbeidsgiver som arbeidstaker ved behov.

21 09 59 95

Spørsmål om idrettsjus? Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak.

Send oss en henvendelse

 

Verifisering