IDRETT OG DOPING Slide

Doping er et vedvarende problem innen idretten. For mange idrettsutøvere er målet om å lykkes internasjonalt så stort at man tilfører kroppen ulovlige midler som EPO, Anabole steroider eller andre prestasjonsfremmende substanser.

Det gjelder felles internasjonale regler som kommer til anvendelse i dopingsaker. World Anti Doping Agency (WADA) har vedtatt et sett med normer med tanke på harmonisering av regelverket for behandlingen av dopingsaker innen idretten. I Norge er det Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite (NIF) og Antidoping Norge (ADN) som har ansvaret for å håndtere og koordinere dopingarbeidet innenfor idretten. ADN har ansvaret for dopingkontroll og påtaleansvar etter avtale med Idrettsstyret.

Hvem gjelder dopingreglene for?

Utgangspunktet er at ethvert medlem av et idrettslag tilsluttet NIF er underkastet dopingreglementet og kan testes og eventuelt straffes. I tillegg er en utvidet krets av støtteapparat og organisasjonsledd underkastet dopingregelverket.
NIFs lov § 12-3 lister opp hvilke forhold som anses som regelbrudd.

Verdt å merke seg er at det hviler et objektivt ansvar på utøveren å påse at intet forbudt stoff skal påvises i dopingprøven. Det er ikke oppstilt krav om subjektiv skyld.

Hvordan foregår en dopingsak?

Dersom man blir tatt for brudd på dopingreglementet er det NIFs domsutvalg som behandler saken. Man kan kreve at saken behandles muntlig for domsutvalget, men domsutvlaget kan enstemmig avgjøre at saken avgjøres uten muntlig høring dersom dette ikke er nødvendig. Saken kan ankes til NIFs appellutvalg, og i noen tilfeller til Court of Arbitration for Sport (CAS). Også de ordinære domstoler kan prøve enkelte sider av saken, men prøvingsadgangen er begrenset.

Hvilke konsekvenser medfører brudd på dopingbestemmelsene?

Brudd på dopingbestemmelsene kan medføre utestengelse fra idretten, tap av premier, mesterskapsplasseringer og tap av resultater.

Er doping straffbart?

I henhold til straffeloven § 234 om dopingovertredelser er det ulovlig å tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra stoffer som anses som dopingmidler. I henhold til legemiddelloven § 24a er også erverv, besittelse og bruk av doping ulovlig og straffbart.

21 09 59 95

Spørsmål om idrettsjus? Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak.

Send oss en henvendelse

 

Verifisering